No. User Nick Name AC Submit Ratio
101
*物联17-1韩毅
41.176%
102
*SDNU-葛慧云
31.818%
103
网安18-1吴玫萱
29.167%
104
嵌入式17-1王广杰
29.167%
105
信智18-2 陈同庆
24.138%
106
*计科嵌入17-2 岳义群
24.138%
107
*请修改昵称
100.000%
108
计科(软件外包)18-1 刘存
75.000%
109
*SDNU-冯根
60.000%
110
*计科嵌入16-1王欣柠
60.000%
111
物联18-2刘飞
37.500%
112
*计科嵌入16-2蔡传琦
33.333%
113
网安18-1 周祥民
27.273%
114
Come from the shadow
62.500%
115
*计科17-3 仇甲柱
50.000%
116
*计科(慧与)17-1
41.667%
117
计科18-2赵宇
35.714%
118
*SDNU-鲁云舒
29.412%
119
*嵌入16-2 李岩
26.316%
120
物联18-2 孟瑶
23.810%
121
外包18-1 米忠昊
22.727%
122
计科18-1郭庆昱
20.833%
123
*计科17-1 刘健平
20.000%
124
软工18-1 管超龙
16.129%
125
软件工程18-2 马浩
14.706%
126
*计科(嵌入式)17-2 付启明
9.434%
127
计科18-2沈泽东
66.667%
128
数据科学18-1李文杰
33.333%
129
数据科学18-1 董政铭
23.529%
130
*物联17-1 张志昊
22.222%
131
*信计16-1 李振宇
21.053%
132
*计科嵌入16-1 陈雪纯
16.000%
133
数据科学18-1 陈志乾
42.857%
134
计科18-1王宏宇
33.333%
135
*计科16-2程大全
33.333%
136
*物联17-2赵凤鸾
16.667%
137
*物联17-2 孙惠颖
15.789%
138
物联18-2蒋丽君
15.000%
139
嵌入18-1马鑫琦
14.286%
140
*信计16-2 廖保铜
14.286%
141
*计科嵌入16-1 宋严
12.000%
142
* 计科16-1(嵌入式)赵秀浩
11.111%
143
*计科嵌入16-2 王广超
14.286%
144
*信息17-1 余良钊
11.111%
145
网安18-1 王霄
10.000%
146
计科18-2刘文斌
10.000%
147
计科(外包)18-1刘小文
9.091%
148
计科16-2 陈欢
50.000%
149
计科16-1 袁成武
50.000%
150
嵌入18-1刘长建
33.333%
1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 
251-300