No. User Nick Name AC Submit Ratio
101
信智18-2 陈同庆
24.138%
102
*请修改昵称
100.000%
103
计科(软件外包)18-1 刘存
75.000%
104
*SDNU-冯根
60.000%
105
*计科嵌入16-1王欣柠
60.000%
106
物联18-2刘飞
37.500%
107
*计科嵌入16-2蔡传琦
33.333%
108
网安18-1 周祥民
27.273%
109
*计科17-3 仇甲柱
50.000%
110
*计科(慧与)17-1
41.667%
111
计科18-2赵宇
35.714%
112
*SDNU-鲁云舒
29.412%
113
*嵌入16-2 李岩
26.316%
114
物联18-2 孟瑶
23.810%
115
外包18-1 米忠昊
22.727%
116
计科18-1郭庆昱
20.833%
117
*计科17-1 刘健平
20.000%
118
软件工程18-2 马浩
14.706%
119
*计科(嵌入式)17-2 付启明
9.434%
120
计科18-2沈泽东
66.667%
121
数据科学18-1李文杰
33.333%
122
数据科学18-1 董政铭
23.529%
123
*物联17-1 张志昊
22.222%
124
*信计16-1 李振宇
21.053%
125
*计科嵌入16-1 陈雪纯
16.000%
126
软工18-1 管超龙
15.385%
127
数据科学18-1 陈志乾
42.857%
128
*计科16-2程大全
33.333%
129
计科18-1王宏宇
33.333%
130
*物联17-2赵凤鸾
16.667%
131
*物联17-2 孙惠颖
15.789%
132
物联18-2蒋丽君
15.000%
133
*信计16-2 廖保铜
14.286%
134
嵌入18-1马鑫琦
14.286%
135
*计科嵌入16-1 宋严
12.000%
136
* 计科16-1(嵌入式)赵秀浩
11.111%
137
*计科嵌入16-2 王广超
14.286%
138
*信息17-1 余良钊
11.111%
139
网安18-1 王霄
10.000%
140
计科18-2刘文斌
10.000%
141
计科(外包)18-1刘小文
9.091%
142
计科16-2 陈欢
50.000%
143
计科16-1 袁成武
50.000%
144
嵌入18-1刘长建
33.333%
145
*物联17-2李庆
25.000%
146
*嵌入16-2 杨振龙
20.000%
147
嵌入17-2肖朋凯
16.667%
148
*计科17-3 李洁
5.556%
149
*请修改昵称
0.000%
150
计科16-4 张君宇
0.000%
1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 
251-300